5 փաստ աշխարհի ամենահայտնի ազգությամբ հայ հետախույզի մասին

TAS03: MOSCOW, RUSSIA. JUNE 29 Intelligence officer-veteran Georg Vartanyan with his wife Goar (right) attended the presentation of the just published book "Letters from Her Majesty's Prisons" which contains the collection of letters of Helen and Peter Crogers (Koznoff), Heroes of Russia, and former intelligence officer Gordon Lonsdale (Conon Jr). The presentation was held at Russia's Federal Intelligence Service ( FIS) press bureau, June 28. (Photo ITAR-TASS/ Boris Kavashkin) ----- ÒÀÑ 31. Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 28 èþíÿ. Âåòåðàí-ðàçâåä÷èê Ãåîðã Âàðòàíÿí (íà ñíèìêå ñëåâà) ñ ñóïðóãîé Ãîàð (ñïðàâà) ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñîñòîÿâøåìñÿ ñåãîäíÿ â ïðåññ-áþðî Ñëóæáû âíåøíåé ðàçâåäêè ÐÔ ïðåäñòàâëåíèè êíèãè "Ïèñüìà èç òþðåì Åå Âåëè÷åñòâà".  íåé âïåðâûå ïóáëèêóþòñÿ ðàññåêðå÷åííûå ïèñüìà Ãåðîåâ Ðîññèè ñóïðóãîâ Õåëåí è Ïèòåðà Êðîãåðîâ (Êîýíîâ) è áûâøåãî ðàçâåä÷èêà-íåëåãàëà Ãîðäîíà Ëîíñäåéëà (Êîíîíà Ìîëîäîãî). Ôîòî Áîðèñà Êàâàøêèíà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ)TAS03: MOSCOW, RUSSIA. JUNE 29 Intelligence officer-veteran Georg Vartanyan with his wife Goar (right) attended the presentation of the just published book "Letters from Her Majesty's Prisons" which contains the collection of letters of Helen and Peter Crogers (Koznoff), Heroes of Russia, and former intelligence officer Gordon Lonsdale (Conon Jr). The presentation was held at Russia's Federal Intelligence Service ( FIS) press bureau, June 28. (Photo ITAR-TASS/ Boris Kavashkin) ----- ÒÀÑ 31. Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 28 èþíÿ. Âåòåðàí-ðàçâåä÷èê Ãåîðã Âàðòàíÿí (íà ñíèìêå ñëåâà) ñ ñóïðóãîé Ãîàð (ñïðàâà) ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñîñòîÿâøåìñÿ ñåãîäíÿ â ïðåññ-áþðî Ñëóæáû âíåøíåé ðàçâåäêè ÐÔ ïðåäñòàâëåíèè êíèãè "Ïèñüìà èç òþðåì Åå Âåëè÷åñòâà".  íåé âïåðâûå ïóáëèêóþòñÿ ðàññåêðå÷åííûå ïèñüìà Ãåðîåâ Ðîññèè ñóïðóãîâ Õåëåí è Ïèòåðà Êðîãåðîâ (Êîýíîâ) è áûâøåãî ðàçâåä÷èêà-íåëåãàëà Ãîðäîíà Ëîíñäåéëà (Êîíîíà Ìîëîäîãî). Ôîòî Áîðèñà Êàâàøêèíà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ)

 

1. Գևորգ Վարդանյանի անցկացրած փայլուն գործողությունները ընդգրկվել են շատ երկրների հատուկ ծառայությունների դասագրքերում՝ որպես հետախույզի արդյունավետ աշխատանքի օրինակներ։ Տասնյակ տարիներ աշխատելով արտասահմանում` իր ծավալած գործունեության ընթացքում չի ունեցել ոչ մի ձախողում:

2. Դեռ չափահաս չդարձած` Վարդանյանը իր հասակակիցների հետ կազմում է հետախուզական խումբ:1940 թվականից նա ղեկավարում է այդ հատուկ խումբը, որը զբաղվում էր Թեհրանում և այլ քաղաքներում ֆաշիստ գործակալների և գերմանացի հետատխույզների բացահայտմամբ։ Այդ ժամանակ ԽՍՀՄ ղեկավար հետ հանդիպումից հետո նա ստանում է Ամիր մականունը, իսկ խմբին հումորով անվանում էին «թեթև հեծելազոր»: Երկու տարում նրա խումբը բացահայտել է ավելի քան 200 մարդու, որոնք ինչ-որ կերպ կապ ունեն գերմանական հետախուզության հետ։

 

3. Գևորգ Վարդանյանի աշխատանքի վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել հայրը՝ Անդրեյ Վարդանյանը և նրա «ընկեր-կնքահայր» Իվան Աղայանցը: 1930 թվականին Վարդանյանների ընտանիքը տեղափոխվել է Իրան: Գևորգ Վարդանյանի հայրը կապված էր ռուսական ներքին հետախուզության հետ, և հոր ցանկությամբ տղան դարձավ հետախույզ: Ընդամենը 16 տարեկան պատանի էր, երբ կյանքը կապեց խորհրդային հետախուզության հետ:

4. Գևորգ Վարդանյանն Իրանում ծառայության տարիների ընթացքում իր գլխավորորած խմբի հետ միասին մերկացրեց ավելի քան 400 գերմանական գործակալի։

5. Գևորգ Վարդանյանի կողքին միշտ եղել է նրա կինը, համախոհն ու գործընկերը` Գոհար Լևոնովնա Վարդանյանը, ով հայրենիքին մատուցած հետախուզական ծառայությունների համար պարգևատրվել է Կարմիր դրոշի շքանշանով: Հանրահայտ են նաև Գևորգի և նրա կնոջ իտալական գործուղումները։ Հետախուզական վերջին գործուղումից Վարդանյան ամուսինները վերադարձել են 1986 թվականին: Մի քանի ամիս անց Գոհար Վարդանյանը անցել է թոշակի, իսկ Գևորգ Վարդանյանն իր ծառայությունը շարունակել է մինչև 1992 թվականին:

 

 

Տեղեկացրու ընկերներիդ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •